Kyoufu Shinbun

Kyoufu Shinbun

Episode 4

For reasons unknown to him, Rei receives the Kyoufu Shinbun every morning, a newspaper which foresees deaths and catastrophes... Based on Tsunoda Jirou's classic horror manga "Kyoufu Shinbun", serialized in Weekly Shounen Champion.

World Fool News 6 eps, 2014-06-24 06:31:31
World Fool News (TV) 12 eps, 2014-07-07 01:01:53
Ayakashi: Japanese Classic Horror 11 eps, 2012-12-29 19:17:32
World Fool News Part II 12 eps, 2017-06-19 09:31:49

Disqus